Największą głębię znajdziesz w oceanie, największą mądrość w nauce.

KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO

Konkurs pod hasłem „Wolontariat”

Regulamin znajduje się na stronie: https://www.oczamimlodych.pl/index.php?m=re

Konkurs na przygotowanie przez uczestników projektu znaczka pocztowego przedstawiającego wolontariat w różnych aspektach: tj.: idee jakie za sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów jak i samych wolontariuszy.

Celem Konkursu jest promocja i przybliżenie młodzieży idei wolontariatu, oraz zachęcanie jej do aktywnego angażowania się w pomaganie potrzebującym wsparcia: ludziom, zwierzętom, przyrodzie. Stworzone prace mają pomóc w zwiększaniu świadomości społecznej na temat wolontariatu i jego roli w życiu ludzi oraz budowaniu postaw altruistycznych.

Konkurs trwa do 20 maja 2020 roku-etap szkolny

    

WYMAGANIA TECHNICZNE

  1. Pracę konkursową należy wykonać ręcznie na papierze dowolną techniką, która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp.
  2. Pracę konkursową należy wykonać w orientacji poziomej, w formacie A4 (tj. 29,7 cm szerokości i 21 cm wysokości).
  3. Na pracy konkursowej nie mogą znajdować się:

a. ramka – ilustracja musi wypełniać cały obszar pracy (tj. kartkę w formacie A4);

b. napisy;

c. podpisy autorów;

d. elementy typowe dla znaczków pocztowych, tj. nominał znaczka, napis „Polska”, napis „PWPW”, itd.;

e. znaki towarowe, logotypy.

Prace niespełniające wymagań technicznych przewidzianych w Regulaminie, w tym prace stworzone techniką przestrzenną, komputerową lub w orientacji pionowej nie będą podlegać ocenie.

koordynator: pani Marzena Adamska.